JavaScript使用策略模式实现算法的替换

策略模式是一种常用的设计模式,它可以在运行时动态地选择算法,并将其封装在不同的策略对象中。在JavaScript中,我们可以使用函数来实现策略模式。首先,我们需要定义一个包含不同策略的对象:

var strategies = {
add: function(num1, num2) {
return num1 + num2;
},
subtract: function(num1, num2) {
return num1 - num2;
},
multiply: function(num1, num2) {
return num1 * num2;
}
};


然后,我们可以定义一个执行策略的函数:

function executeStrategy(strategy, num1, num2) {
return strategies[strategy](num1, num2);
}


接下来,我们可以使用这些策略来执行不同的算法:

var num1 = 10;
var num2 = 5;

var resultAdd = executeStrategy('add', num1, num2);
console.log('Addition result: ' + resultAdd);

var resultSubtract = executeStrategy('subtract', num1, num2);
console.log('Subtraction result: ' + resultSubtract);

var resultMultiply = executeStrategy('multiply', num1, num2);
console.log('Multiplication result: ' + resultMultiply);


通过以上代码案例,我们可以看到不同的策略被动态地选择和执行,实现了算法的替换。

猿教程
请先登录后发表评论
  • 最新评论
  • 总共0条评论