ES5中的数组切片和拼接操作

数组切片


在ES5中,可以使用slice方法对数组进行切片操作。
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
var result = arr.slice(1, 3);
console.log(result); // [2, 3]

上述代码中,arr是一个包含5个元素的数组,通过调用slice方法并传入参数1和3,可以实现对数组进行切片,返回结果为[2, 3]。

数组拼接


ES5中的数组拼接操作可以使用concat方法。
var arr1 = [1, 2, 3];
var arr2 = [4, 5];
var result = arr1.concat(arr2);
console.log(result); // [1, 2, 3, 4, 5]

上述代码中,arr1和arr2分别是两个数组,通过调用concat方法可以将arr2拼接到arr1的后面,返回结果为[1, 2, 3, 4, 5]。

猿教程
请先登录后发表评论
  • 最新评论
  • 总共0条评论