【js】对url中get参数的获取与移除

日常难免遇到需要通过js获取页面url中传递的get参数做一些对应的处理。

最近在处理apicloud混合开发的APP业务需求中遇到了需要靠页面get参数来辨别需要调取APP中某个事件的需求。

整理了一下两个方法:

获取URL中对应的get参数值:

    //传入url链接并识别出name所指的get参数名获取对应参数
    //name参数为对应的get参数名
    function funcUrlGet(url,variable){
       var query = url.split("?");
       var vars = query[1].split("&");
       for (var i=0;i<vars.length;i++) {
           var pair = vars[i].split("=");
           if(pair[0] == variable){return pair[1];}
       }
       return(false);
    }


删除URL中对应的get参数:

    //传入URL链接,并识别出name所指的get参数将其移除后返回移除后的URL链接
    //name参数为对应的get参数名
    function funcUrlDel(url,name){
        var loca = url.split("?");
        var baseUrl = loca[0];
        if (loca[1].indexOf(name)>-1) {
            var obj = {}
            var arr = loca[1].split("&");
            for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                arr[i] = arr[i].split("=");
                obj[arr[i][0]] = arr[i][1];
            };
            delete obj[name];
            var url = baseUrl + '?' + JSON.stringify(obj).replace(/[\"\{\}]/g,"").replace(/\:/g,"=").replace(/\,/g,"&");
            return url
        };
    }


猿教程
请先登录后发表评论
  • 最新评论
  • 总共0条评论